2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

BOĞAZİÇİ KONUT HİZMET YÖNETİM İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

İLANEN DUYRULUR.

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Üstü Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30.06.2020 Salı günü Saat 15.00’de Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 Bakırköy/İstanbul adresindeki,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahiplerinin, yukarıda belirtilen adres, gün ve saatte bizzat veya yetkiye haiz vekil ve temsilcileri vasıtasıyla toplantıya teşriflerini rica ederiz. Saygılarımızla;

Ticaret Sicil Numarası : 444459

Mersis No:179017926000013

Vergi Dairesi ve No: Bakırköy/1790179260

 

 

2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ:

 

1-Açılış  ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- Şirket Ana Sözleşmesi’nin 7. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üye Sayısının 17’ye yükseltilmesi ve yeni seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin göev sürelerinin tespiti,

3- Yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin Genel Kurulun onayına sunulması,

4- Ana sözleşmenin “Şirketin Amaç ve İştigal Konusu” Başlıklı 3. Maddesinin tadil hususunun görüşülmesi,

5- Dilek, temenniler ve kapanış.  

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğumuz BOĞAZİÇİ YÖNETİM A:Ş’nin 30.06.2020 Salı Günü Saat 15.00’de Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 Bakırköy /İstanbul adresindeki,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısına beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………………. Vekil tayin edilmiştir

VEKALET EDENİN ADI SOYADI

TARİH İMZA

VEKALETİ VERENİN

Sermaya Miktarı       :

Hisse Adeti               :

Oy Miktarı                :

Adresi                       :

NOT:

1- Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri

vekaletnameye eklenecektir.