BOĞAZİÇİ KONUT HİZMET YÖNETİM İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

BOĞAZİÇİ KONUT HİZMET YÖNETİM İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun  12/02/2021 tarih 2021/24 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Mart 2021 Pazartesi günü Saat 13.00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 12/04/2021 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

 

 

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI                                                                         YÖNETİM KURULU ÜYESİ

                                                                                                                                 GENEL MÜDÜR

Eren SÖNMEZ                                                                                                                Ethem PİŞKİN

Şirket Merkezi Adresi: Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. No:81 Bakırköy/İstanbul

Tel                              : 0212 663 03 03

Fax                              : 0212 487 99 54

Web                            : www.bogaziciyonetim.istanbul

 

 

BOĞAZİÇİ KONUT HİZMET YÖNETİM İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

15 MART  2021 TARİHİNDE YAPILACAK

2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5-.TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımının ve iç kaynaklardan sermaye artırımı hususunun belirlenmesi,

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,

10-Bağımsız Denetçi seçimi,

11- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

12- Ana sözleşmenin “Şirket Ticaret Unvanı” başlıklı 2. Maddesinin, “Şirketin Amaç ve İştigal Konusu” başlıklı 3. Maddesinin, “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi” başlıklı 6. Maddesinin tadili hususunun görüşülmesi,

13- Dilek, temenniler ve kapanış.

V E K A L E T N A M E

 

 

BOĞAZİÇİ KONUT HİZMET YÖNETİM İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARET

 ANONİM ŞİRKETİ

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 

Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletmeciliği ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 15 Mart 2021 Pazartesi günü Saat 13.00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………… ‘yı vekil tayin ediyoruz.

 

Vekilin(*) ;

 

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

 

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

 

ŞİRKET TİCARET ÜNVANI

Madde 2-  Şirketin ünvanı “BOĞAZİÇİ KONUT- HİZMET YÖNETİM İŞLETMECİLİĞİ VE  TİCARET ANONİM ŞİRKETİ”dir.

 

ŞİRKETİN AMAÇ VE İŞTİGAL KONUSU

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Şirketin amacı, başta toplu konut alanları olmak üzere, toplu yapı yönetimlerinde, toplu yapı alanları ile müstakil ve kompleks işyerlerinde, hal yerlerinde, turizm tesisleri, çay bahçeleri, piknik alanları, büfe, sosyal tesis ve kültürel tesisler ile çarşı ve pazar yerlerinde, Kamu kurum ve kuruluşlarının binalarında, alışveriş merkezlerinde, spor komplekslerinde işletmecilik, yöneticilik hizmetleri yapmak, şehir plancılığı ve kentleşmenin getirdiği her türlü konuda etüt, projelendirme, müşavirlik hizmetleri vermek, sağlıklı kentleşme konusunda yatırımları gerçekleştirmek, mali, teknik, idari, gayrimenkul-emlak müşavirliği ve portföy yönetimi vb. konularında hizmet vermek.

Şirketin faaliyet alanları ve konuları aşağıda gösterilmiştir:

1. Yöneticilik Hizmetleri:

Başta toplu konut alanları olmak üzere toplu yapı yönetimi, ortak donatı alanlarında, müstakil ve kompleks işyerleri ile benzer yerlerde yönetim hizmetleri vermek, sosyal konut işletmeciliği (kafeterya, havuz, fitness, büfe vb. )  faaliyetleri ilgili her türlü yönetim organizasyonu hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

 

2. İşletmecilik Hizmetleri:                  

Toplu yapı alanları, toplu yapı yönetimleri, ortak donatı alanları, toplu işyeri ve hal- pazar- çarşı yerleri gibi mekanları işletmek, bakım ve işletme talimatlarını yönetim planlarını hazırlamak,  yapmak, , işletmelerin ortak donatı alanlarının (alışveriş merkezi, market, benzinlik, park, okul, cami,…..) amacına uygun olarak faaliyetini gerçekleştirmesini sağlamak.

 

3.  Sosyal ve Kültürel Organizasyon Hizmetleri

Şirketin faaliyet göstermiş olduğu site sakinlerinin her türlü kültürel, sosyal, sportif, eğlence, turistik gezi ve kutlama faaliyetlerine yönelik organizasyon hizmetleri yapmak, yaptırmak.

 

4.  İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri

1. Şirketin faaliyet gösterdiği alanlara ilişkin olarak her türlü ( temizlik, özel güvenlik, peyzaj, teknik  ve denetim vb.) Personel temin hizmeti vermek, Eğitim programları hazırlamak veya üçüncü kişilere hazırlatmak.

2. Şirketin faaliyet gösterdiği alanlarla ilgili eğitim,  kişisel gelişim, kurumsal ve mesleki eğitim yapmak veya yaptırmak, bu eğitimlerle ilgili sertifika almak veya vermek,  danışmanlık hizmeti almak veya vermek.

5. Reklam ve Tanıtım Hizmetleri

Şirketin kendi faaliyetlerini ve kurumsal kimliğini tanıtmak amacıyla her türlü yazılı ve görsel reklam ve tanıtım; kültürel ve sosyal faaliyetleri yapmak, organize etmek veya ettirmek.

6. Araç Kiralama veya Kiraya Verme Hizmetleri

Faaliyet konularına ilişkin araç kiralama ve araç kiraya verme hizmeti yapmak veya yaptırmak.

7. Bilgisayar Bakım Onarım ve Program Yazılım Hizmetleri

1. Faaliyet konularına ilişkin ihtiyaç duyulan bilgisayar yazılım hizmeti yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak ve pazarlamak.

2. Faaliyet gösterdiği alanlarda kullandığı bilgisayarların tamir ve bakımını yapmak ve yaptırmak.

8. Çevre Düzenlemesi Hizmetleri

Faaliyet gösterdiği toplu yapı alanlarında park, bahçe, çevre düzenleme ve peyzaj hizmetleri ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak.

 

9.Müşavirlik Faaliyetleri

1. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle toplu yapı, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, komisyonculuk yapmak, bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Fizibilite, tespit, envanter ve benzeri çalışmaları yapmak.

2.Faaliyet gösterdiği alanlarda, yöneticilik ve işletmecilik   ile ilgili her türlü müşavirlik hizmeti vermek,

3.Faaliyet gösterdiği alanlarda şehir plancılığı ve kentleşmenin getirdiği her türlü konuda etüt, projelendirme, müşavirlik hizmetleri vermek,

4. Şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda mali, teknik, idari konularda müşavirlik hizmetleri vermek,

5. Şirketin faaliyet konuları ile ilgili emlak ve gayrimenkul müşavirliği kapsamında her türlü iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak.

10. Güvenlik Sistemleri İşleri

Şirketin faaliyet konusunu ve amacını gerçekleştireceği tüm alanlarda iç ve dış güvenlik sistemlerini kurmak ve kurdurmak.

11. İnşaat Bakım- Onarım Hizmeti

Faaliyet gösterdiği alanlara ilişkin olarak; her türlü inşaat bakım- onarım (çatı-dış cephe izolasyonu, ısı yalıtımı vb.),hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

12.Temizlik Hizmetleri  

Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu yapı alanlarının ve toplu yapı yönetimlerinin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin ve benzeri yerlerin temizlik hizmetini yapmak, yaptırmak.

13. Ticari Hizmetler:

Şirketin konusuna giren hizmetlerle ilgili emtia, know-how (nasılı bilme) maddi ve gayri maddi sair değerlerinin ticaretini yapmak, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında pazarlama, reklam ve tanıtım birimleri kurmak veya mevcutlara iştirak etmek, işbirliği yapmak. Konusu ile ilgili her türlü makinaları, teçhizatları satın almak, satmak, mal ithal ve ihraç etmek. Şirket amacının gerçekleştirilmesinde gerekli araç, bina, sabit tesis ve menkul ve gayri menkulleri, kiralamak, satın almak ve bunlar üzerinde tanzimi ya da tasarrufi işlemler yapmak, yaptırmak.

14.Enerji Ölçümleme Hizmetleri

Merkezi Isıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde ısınma ve sıhhi sıcak su giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen ısı veya sıhhî sıcak suya ilişkin cihaz ve ekipmanlarının satışı, projelendirilmesi, kurulumu ve uygulaması ile ısıtma enerjisi ve sıhhî sıcak su tüketimlerini aylık veya belirli dönemlerde ölçülmesi ve ısıtma ve sıhhî sıcak su giderlerinin kullanıcılara paylaştırılması işini yapmak ve yaptırmak.

Yukarıda gösterilen konularda başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

15. Öğrenci Yurdu İşletmeciliği Hizmeti: Ortaöğretim veya yükseköğrenim öğrencilerinin barınması amacıyla kız veya erkek yurdu, öğrenci konukevi, akademik residence, öğrenci pansiyonu, apart otel, okuma salonları, kongre merkezi açmak, işletme haklarını devralmak, işletmek, yurt için gerekli gayrimenkulleri kiralamak veya satın almak, inşaatlarını yapmak, bu hususta açılacak ihalelere katılmak, yasaların izin verdiği her çeşit kurs ve eğitim merkezlerini açmak ve işletmek, öğrencilerin faydalanacağı her türlü sosyal tesisleri kurmak ve işletmek,

16. İlaçlama ve Dezenfekte Hizmeti: Halk sağlığı ve huzurunu bozan haşerelerle mücadele için yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların her türlü ev, İşhanı, bina, iş merkezi, otel, toplu yaşam alanları, resmi ve özel hastaneler, kamu daireleri, binek ve ticari araçlar, toplu taşıma araçları, uçak, tren, metro ve otobüs durakları, her türlü açık ve kapalı alanların, haşere, sürüngen, kemirgen kontrolünü, ilaçlamasını ve dezenfekte faaliyetlerini yapmak, haşere ilaçlaması ve dezenfekte faaliyetlerinde kullanılan ilaçların ve makinaların alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak, bu hususta resmi kurumlar tarafından verilecek olan lisans, izin belgesi ve benzeri sertifikaları almak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şirket maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek üzere;

1. Şirket amacıyla ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin ve diğer teminatlar verebilir, alabilir, ipotek vesair, aynı hakları , şahsi hakları, leyh ve aleyhte alabilir, verebilir, fesh edebilir, leyh ve aleyhinde ticari işletme rehni akdedebilir, fesh edebilir,

2. Şirket işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, emvai ve kefalet kredileri temin edebilir,

3. Şirket, amacı ile ilgili faaliyet kapsamında her türlü ihalelere iştirak edebilir,

4.  Amacın tahakkuku için her türlü mali, ticari ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

5.  Her türlü ticari, şirket işleri için gerekli taşıtları iktisab edebilir, devredebilir ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunabilir,

6.  Şirket amacı ile  ilgili faaliyetleri için patentleri, marka, model, resim, ticari ünvanları ve know-how (ustalık) ve hususi imal ve istihsal usullerini ve sayılanların dışında diğer benzer sınai mülkiyet haklarını iktisab edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir ve her nevi ayni ve şahsi tasarrufta bulunabilir,

7. Şirket amacının gerçekleştirilmesi için kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edebilir, mevcut işletmeleri devralabilir. Şirket amaç ve konusuna uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş ve kurulacak resmi ve özel gerçek ve tüzel kişilerle geçici veya sürekli işbirliği ve ortaklıklar kurabilir. Bu kuruluşlarla müşterek yatırımlar yapabilir, bu amaçlar gerekli taşınır ve taşınmazları satın alabilir ve gerektiğinde bunları satabilir.

8. Şirket yukarıda sayılan faaliyet konularına ilişkin iş ve işlemleri bizzat kendi marifetiyle yerine getirebileceği gibi kısmen veya tamamen dışarıdan hizmet alımı şeklinde gerçek ya da tüzel kişilere de gördürebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ

Madde 6- Şirketin sermayesi 2.800.000 TL’ dir. Bu sermaye her bir beher değeri 1.000 TL kıymetinde 2.800 adet hisseye ayrılmıştır. Bu sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir.

Pay sahibi Sermaye miktarı Sermaye oranı Payın türü
 Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San.Tic.A.Ş 2.688.000,00 %96 Nama
T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 28.000,00 %1 Nama
İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği San.ve Tic.A.Ş 28.000,00 %1 Nama
İstanbul İmar A.Ş 14.000,00 %0,5 Nama
İstanbul Çevre Yönetim San.ve Tic. A.Ş 14.000,00 %0,5 Nama
Pendik Hilal Konutları Site Yönetimi 28.000,00 %1 Nama

Sermaye taahhütlerinin ifasında ve ifa edilmeme halinde yönetim kurulunun ifayı talep usulü ile ifa edilmeme halinde uygulanacak müeyyideler hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Şirket payları namadır ve pay senetleri nama yazılıdır. Pay sahiplerinin tespitinde pay sahipleri defterine itibar olunur.

Payların nevinin dönüştürülmesi, diğer yasal koşullar da bulunmak şartıyla, esas sözleşmenin değiştirilmesi yoluyla olur.

Pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ile bu Kanun uyarınca çıkartılan ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

 

 

ŞİRKET TİCARET ÜNVANI

Madde 2- Şirketin unvanı “BOĞAZİÇİ YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ”dir.

ŞİRKETİN AMAÇ VE İŞTİGAL KONUSU

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Şirketin amacı, başta toplu konut alanları olmak üzere, toplu yapı yönetimlerinde, toplu yapı alanları ile müstakil ve kompleks işyerlerinde, hal yerlerinde, turizm tesisleri, çay bahçeleri, piknik alanları, büfe, sosyal tesis ve kültürel tesisler ile çarşı ve pazar yerlerinde, Kamu kurum ve kuruluşlarının binalarında, alışveriş merkezlerinde, spor komplekslerinde işletmecilik, yöneticilik hizmetleri yapmak, şehir plancılığı ve kentleşmenin getirdiği her türlü konuda etüt, projelendirme, müşavirlik hizmetleri vermek, sağlıklı kentleşme konusunda yatırımları gerçekleştirmek, mali, teknik, idari, gayrimenkul-emlak müşavirliği, personel temini ve portföy yönetimi vb. konularında hizmet vermek.

Şirketin faaliyet alanları ve konuları aşağıda gösterilmiştir:

1. Yöneticilik Hizmetleri:

Başta toplu konut alanları olmak üzere toplu yapı yönetimi, ortak donatı alanlarında, müstakil ve kompleks işyerleri ile benzer yerlerde yönetim hizmetleri vermek, sosyal konut işletmeciliği (kafeterya, havuz, fitness, büfe vb. )  faaliyetleri ilgili her türlü yönetim organizasyonu hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

Şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı otobüs terminalleri/otogarları, ana durak veya uğrak terminalleri /otogarları, demiryolu istasyonu/gar, denizyolu iskele, lojistik terminalleri, taksi durağı, kamyonet durağı, Agroekolojik tarım ve hidroponik tarım (topraksız tarım) alanları, otoparklar, her türlü reklam alanı, endüstriyel tesisler, hastaneler, okullar, veri merkezleri, telekomünikasyon binaları, plazalar, iş merkezleri, okullar, üniversiteler, eğitim kompleksleri, fabrikalar, laboratuvarlar, spor tesisleri, serbest bölge, kamu binaları, oteller, ticaret merkezi, kütüphaneler, kitapçılar, spor kompleksi, fabrika, organize sanayi bölgesi,  havaalanı, havalimanı vs. dahil ancak bu sayılanlara sınırlı olmamak üzere tesislerde teknik tesis işletme, yönetme, danışmanlık verme ve kiralama faaliyetleri, teknik danışmanlık faaliyetleri, tesise ait sözleşme yönetim hizmetleri, tesislerdeki yatırım, renovasyon ve inşaat işlerinin takibi ile mobil araçlar ile servis işleri, ekipman bakım ve onarım faaliyetleri ile yazılım destek ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek, yürütülmesini sağlamak, bu kapsamda her türlü ürünü almak, satmak ve kiralamak

Film platosu kurmak ve işletmek, altyapı kurmak, akademi oluşturmak ve eğitim vermek. Açık ve kapalı muhtelif alanlarda tiyatro, performans sanatları, film, dizi ve reklam gibi çekimler için alan kiralamak, işletmek, işlettirmek. Faaliyet konusu için gerekli olan fizibilite, prodüksiyon, marangoz, teknik ve elektrik vb. hizmetleri sağlamak

Meydan, orman, her türlü yeşil alan ve mahal yönetmek, işletmek ve bu hizmetleri sürdürecek mekanik bakım, onarım, yeşil alan bakım, denetim, kontrol ve güvenlik hizmetleri vermek

2. İşletmecilik Hizmetleri:                  

Toplu yapı alanları, toplu yapı yönetimleri, ortak donatı alanları, toplu işyeri ve hal- pazar- çarşı yerleri gibi mekanları işletmek, bakım ve işletme talimatlarını yönetim planlarını hazırlamak,  yapmak, işletmelerin ortak donatı alanlarının (alışveriş merkezi, market, benzinlik, park, okul, cami,…..) amacına uygun olarak faaliyetini gerçekleştirmesini sağlamak.

 

3.  Sosyal ve Kültürel Organizasyon Hizmetleri

Şirketin faaliyet göstermiş olduğu alanlarda her türlü kültürel, sosyal, sportif, eğlence, turistik gezi ve kutlama faaliyetlerine yönelik organizasyon hizmetleri yapmak, yaptırmak.

 

4.  İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri

1. Şirketin faaliyet gösterdiği alanlara ilişkin olarak her türlü ( temizlik, özel güvenlik, peyzaj, teknik ve denetim vb.) Personel temin hizmeti vermek, Eğitim programları hazırlamak veya üçüncü kişilere hazırlatmak.

2. Şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda ve bu alanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü eğitim,  kişisel gelişim, kurumsal ve mesleki eğitim yapmak veya yaptırmak, bu eğitimlerle ilgili sertifika almak veya vermek,  danışmanlık hizmeti almak veya vermek.

5. Reklam ve Tanıtım Hizmetleri

Şirketin kendi faaliyetlerini ve kurumsal kimliğini tanıtmak amacıyla her türlü yazılı ve görsel reklam ve tanıtım; kültürel ve sosyal faaliyetleri yapmak, organize etmek veya ettirmek.

 

6. Araç Kiralama veya Kiraya Verme Hizmetleri

Faaliyet konularına ilişkin araç kiralama, alım, satım ve araç kiraya verme hizmeti yapmak veya yaptırmak.

7. Bilgisayar Bakım Onarım ve Program Yazılım Hizmetleri

1. Faaliyet konularına ilişkin ihtiyaç duyulan bilgisayar yazılım hizmeti yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak ve pazarlamak.

2. Faaliyet gösterdiği alanlarda kullandığı bilgisayarların tamir ve bakımını yapmak ve yaptırmak.

3.Her türlü bilgisayar ,mobil ve sabit telefon,  yazılım, donanımları ve gerekli hizmetleri satın almak, kiralamak, satmak, tamir etmek

8. Çevre Düzenlemesi Hizmetleri

Faaliyet gösterdiği alanlarda park, bahçe, çevre düzenleme ve peyzaj hizmetleri ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak.

 

9.Müşavirlik Faaliyetleri

1. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle toplu yapı, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, komisyonculuk yapmak, bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Fizibilite, tespit, envanter ve benzeri çalışmaları yapmak.

2.Faaliyet gösterdiği alanlarda, yöneticilik ve işletmecilik ile ilgili her türlü müşavirlik hizmeti vermek,

3.Faaliyet gösterdiği alanlarda şehir plancılığı ve kentleşmenin getirdiği her türlü konuda etüt, projelendirme, müşavirlik hizmetleri vermek,

4. Şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda mali, teknik, idari konularda müşavirlik hizmetleri vermek,

5. Şirketin faaliyet konuları ile ilgili emlak ve gayrimenkul müşavirliği kapsamında her türlü iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak.

10. Güvenlik Sistemleri İşleri

Şirketin faaliyet konusunu ve amacını gerçekleştireceği tüm alanlarda iç ve dış güvenlik sistemlerini kurmak ve kurdurmak.

11. İnşaat Bakım- Onarım Hizmeti

Faaliyet gösterdiği alanlara ilişkin olarak; her türlü inşaat bakım- onarım (çatı-dış cephe izolasyonu, ısı yalıtımı vb.),hizmetleri yapmak ve yaptırmak. Bu hizmet kapsamında makine, yedek parça, araçlar, alet edevat, sistemleri, hırdavatı kiralamak, alım satım işlemlerini yapmak.

12.Temizlik Hizmetleri  

Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu yapı alanlarının ve toplu yapı yönetimlerinin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin ve benzeri yerlerin temizlik hizmetini yapmak, yaptırmak.

Genel ve özel nitelikte temizlik hizmetleri, halı kilim, mobilya, döşeme, düzgün yer yüzeyleri, cam ve duvar temizliği, her türlü havuzların temizliği ve bakımı, koku giderme, çamaşır yıkama, çamaşırhane yönetim ve işletimi, oto yıkama, inşaat ve inşaat sonrası temizliği de dahil olmak üzere bakım ve yerinde hizmet, felaket hizmetleri adı da verilen yangın, sel, su baskını, deprem veya diğer bir felaketten sonra verilen hizmetler, müşteri ile yapılan sözleşme uyarınca ifa edilen ve spesifik hizmetten sonra tamamlanan proje hizmetleri, Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri (binaların dışı, pencere, baca, fırın, kalorifer kazanı, egzoz ünitesi, sanayi makinesi temizliği vb. uzmanlaşmış her türlü temizlik faaliyetlerini yapmak ve yaptırmak

Bu hizmet kapsamında her türlü dezenfeksiyon, kimyasal ve temizlik malzemelerinin üretimini, pazarlamasını, alım satım işlemlerini yapmak.

 

13. Ticari Hizmetler:

Şirketin konusuna giren hizmetlerle ilgili emtia, know-how (nasılı bilme) maddi ve gayri maddi sair değerlerinin ticaretini, alımını ve satımını yapmak, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında pazarlama, reklam ve tanıtım birimleri kurmak veya mevcutlara iştirak etmek, işbirliği yapmak. Konusu ile ilgili her türlü makinaları, teçhizatları satın almak, satmak, mal ithal ve ihraç etmek. Şirket amacının gerçekleştirilmesinde gerekli araç, bina, sabit tesis ve menkul ve gayrimenkulleri, kiralamak, satın almak ve bunlar üzerinde tanzimi ya da tasarrufi işlemler yapmak, yaptırmak.

14.Enerji Ölçümleme Hizmetleri

Merkezi Isıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde ısınma ve sıhhi sıcak su giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen ısı veya sıhhî sıcak suya ilişkin cihaz ve ekipmanlarının satışı, projelendirilmesi, kurulumu ve uygulaması ile ısıtma enerjisi ve sıhhî sıcak su tüketimlerini aylık veya belirli dönemlerde ölçülmesi ve ısıtma ve sıhhî sıcak su giderlerinin kullanıcılara paylaştırılması işini yapmak ve yaptırmak.

Yukarıda gösterilen konularda başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

15. Öğrenci Yurdu İşletmeciliği Hizmeti: Ortaöğretim veya yükseköğrenim öğrencilerinin barınması amacıyla kız veya erkek yurdu, öğrenci konukevi, akademik residence, öğrenci pansiyonu, apart otel, okuma salonları, kongre merkezi açmak, işletme haklarını devralmak, işletmek, yurt için gerekli gayrimenkulleri kiralamak veya satın almak, inşaatlarını yapmak, bu hususta açılacak ihalelere katılmak, yasaların izin verdiği her çeşit kurs ve eğitim merkezlerini açmak ve işletmek, öğrencilerin faydalanacağı her türlü sosyal tesisleri kurmak ve işletmek,

16. İlaçlama ve Dezenfekte Hizmeti: Halk sağlığı ve huzurunu bozan haşerelerle mücadele için yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların her türlü ev, İşhanı, bina, iş merkezi, otel, toplu yaşam alanları, resmi ve özel hastaneler, kamu daireleri, binek ve ticari araçlar, toplu taşıma araçları, uçak, tren, metro ve otobüs durakları, her türlü açık ve kapalı alanların, haşere, sürüngen, kemirgen kontrolünü, ilaçlamasını ve dezenfekte faaliyetlerini yapmak, haşere ilaçlaması ve dezenfekte faaliyetlerinde kullanılan ilaçların ve makinaların alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak, bu hususta resmi kurumlar tarafından verilecek olan lisans, izin belgesi ve benzeri sertifikaları almak.

 

 

17. Sağlık Hizmetleri

Sağlık hizmetleri ile ilgili olarak hastaneler, poliklinikler, ilk yardım, kan merkezleri, laboratuvarlar, huzurevi, kreş, çocuk bakım evleri,  sosyal hizmet merkezi, hasta bakımevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, fizik tedavi merkezi açmak, işletmek ve sağlık personeli çalıştırmak, evde bakım hizmetleri sunmak, radyoloji tesisleri, görüntüleme merkezleri kurmak ve işletmek, (leasing, adi kira veya hasılat kirası yolu ile) kiralamak ve kiraya vermek, satın almak ve bu tesisleri satmak. Şirket bu amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri de yapabilir:

Her nevi özel hastane, kreşler, yaşlı bakımevi, hasta bakımevi, rehabilitasyon merkezi, fizik tedavi merkezi, çocuk bakım yurtları,  tıbbi tahlil ve röntgen laboratuvarları ve sair sağlık tesislerinde kullanılan makine, alet, edevat, teçhizat, sıhhi malzeme, ilaç ve kimyevi madde ve malzemeleri imal edebilir, satın alabilir, satabilir, (leasing veya adi kira yolu ile) kiralayabilir veya kiraya verebilir.

Amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine, emtiayı, taşıt, araç ve gereçleri pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir, satabilir veya satın alabilir, (finansal kiralama yolu ile); satım ve teknik yardım sözleşmeleri yapabilir.

Amaç ve konusuyla ilgili ithalat, ihracat, iç ve dış ticaret yapabilir.

Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik tesisler kurarak otel, model, tatil köyü, devre mülkler, eğitim, dinlenme ve eğlence yerleri, lokanta, kafeterya, sıhhi banyo, sauna, yaz kış sporları için tesisler yapabilir, iktisap edebilir, işletebilir, işlettirebilir, bu tür tesisleri kiralayabilir, onarabilir, kiraya verebilir, sağlık turizmine yönelik hizmetlerde bulunabilir.

18.Tıbbi Cihaz Hizmetleri:

Tıbbi cihaz ve tıbbi cihazın amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan yazılımlar da dahil her türlü araç, alet, teçhizat, yazılım, aksesuar veya diğer malzemeler ile medikal her türlü araç-gereç ve malzemenin imalini, ithalini, alımını, satımını, onarımını, dağıtımını, pazarlamasını, ticaretini, klinik destek faaliyetlerini yapmak

Her türlü tıbbi cam ve plastik malzemelerin üretimi, alımı satımı, ithalat, ihracat, komisyonculuğunu yapmak, taahhütlere girmek.

Tıbbi ortopedik ve cerrahi malzemelerin yerli ve yabancı kökenli alçılar ve sargıların her nevi adi ve kıymetli madenlerin diş hekim ve tedavisinde kullanılan aletlerle protez yapımında kullanılan diğer alet ve cihazların ve bunların aksam teferruat ve yedek parçalarının ve diğer yardımcı malzemelerin üretimi, ithalat, ihracatı alım satımı, yurt içinde ve dışında pazarlanması ve ticaretini yapmak

Her türlü röntgen filmi ve cihazların üretimi, alımı, satımı, teknik servis ve görüntüleme hizmetleri vermek, organize etmek, konusu ile ilgili danışmanlık ve müşavirlik işleri yapmak.

Her türlü metalden, plastikten, porselenden, totel veya diş, protez üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

Bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak

Ortopedik ayakkabı, bot, sandalet, tabanlık, protezler, cihazlar, korseler, varis çorabı, suni diz mafsalı, dirsek çalışır estetik eller, yürüme cihazı, koltuk değneği ve bilumum ortopedik ürünlerin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

19. Eczacılık Ürünleri Hizmetleri

Eczacılığa ilişkin tıbbi ilaçların(antibiyotik içeren tıbbi ilaçlar, ağrı kesiciler, hormon içeren tıbbi ilaçlar vb.) imalatı, ihracatı, alımı ve satımını yapmak

Hayvan sağlığına ilişkin tıbbi ilaçlar, yapışkanlı bandajlar, katkütler ve benzeri tıbbi malzemelerin (steril cerrahi katgütler, eczacılık maddeleri ile birlikte kullanılan tamponlar, hidrofil pamuk, gazlı bez, sargı bezi vb.) imalatı, ihracatı, alımı ve satımını yapmak

Diğer eczacılık müstahzarlarının ve kimyasal ürünlerin(antiserumlar, panzehirler, aşılar, hormon ve spermisit esaslı kimyasal kontraseptik müstahzarlar, diyagnostik reaktifleri ve diğer eczacılık müstahzarları) (hayvan sağlığı için olanlar dahil) imalatı, ihracatı, alımı ve satımını yapmak

20.   İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri:

Ulusal ve uluslararası kalite yönetim standartlarını karşılayacak nitelikte iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri kurmak için danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği açısında uygunluk denetimi yapmak, iş yeri faaliyetlerine göre çalışma sahaları özelinde risk değerlendirmesi yapmak, acil eylem planları hazırlamak ve iş kazalarına ilişkin kök neden analizleri ile iş kazalarını araştırılması konusunda danışmanlık hizmeti vermek

21.   Teknik Bakım ve Onarım Hizmetleri :

İş ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları yönetmeliği kapsamında zorunlu tutulan Basınçlı kap ve tesisatlar (Boyler, buhar kazanı, buharlı pişirme kazanı, diğer basınçlı tanklar, genleşme tankı, hava tankı, hidrofor tankı, kazan dairesi uygunluk kontörlü, kızgın yağ kazanı, otoklav, Sıcak su(kalorifer)/Kızgın su kazanı)Havalandırma tesisatı, Klima tesisatı, yangın tesisatı, Kaldırma ve itme ekipmanları, elektrik ile ilgili tesisatlar (paratoner, elektrik tesisatı, elektriksel kontrol ve ölçümler, pano uygunluk kontrolü, Katodik koruma, paratoner kontrolü, yalıtım direnci kontrolü, topraklama tesisatı, akümülatör, transformatör),jeneratör,  kompresör, Silindir, Sondaj makinesi, yürüyen merdiven ve bantlar, Diğer tesisatlar(Yangın tesisatları, boru tesisatları, havalandırma ve klima tesisatları), Araç kaldırma ve itme ekipmanları, Asılı Erişim Donanımları (Asma iskele), Caraskal, Çektirme cihazları, forklift, Halat/Sapan, İnşaat asansörleri, İstif makinesi (lift),kabin yük kaldırıcı, kule vinç, Mobil platform, mobil vinç, Sütunlu çalışma platformları, Transpalet,  Vinç, Raf kapasite hesapları, vb. iş ekipmanları ile her türlü yapı ve binanın periyodik kontrol, muayene, bakım ve onarım hizmeti vermek, işletmek, kiralamak, alım satım işlemlerini yapmak.

Her türlü elektrik, elektronik, mekanik ve otomasyon sistemleri bakım ve onarım hizmetleri yapmak ve yaptırmak

Şirket maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek üzere;

1. Şirket amacıyla ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin ve diğer teminatlar verebilir, alabilir, ipotek vesair, aynı hakları , şahsi hakları, leyh ve aleyhte alabilir, verebilir, fesh edebilir, leyh ve aleyhinde ticari işletme rehni akdedebilir, fesh edebilir,

2. Şirket işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, emvai ve kefalet kredileri temin edebilir, her türlü poliçe, çek, bono kabul edebilir ve cirolayabilir,

3. Şirket, amacı ile ilgili faaliyet kapsamında her türlü ihalelere ve pazarlıklara iştirak edebilir, bu işleri tek başına, bayilik, taşeronluk ve franchise ya da diğer gerçek ve tüzel kişilerle ortak olarak yapabilir, yaptırabilir, veya yapılmasını temin ve organize edebilir.

4. Şirketin iştigal konusu içinde ve amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü sistem, hizmetler, ekipman, araç ve ürünlerin pazarlanması, satışı, dağıtımı, ithali, ihracı, geliştirilmesi, faaliyete geçirilmesi ve kurulması ile iştigal edebilir.

5.  Amacın tahakkuku için her türlü mali, ticari ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

6.  Her türlü ticari, şirket işleri için gerekli taşıtları iktisab edebilir, devredebilir ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunabilir,

7.  Şirket amacı ile  ilgili faaliyetleri için patentleri, marka, model, resim, ticari ünvanları ve know-how (ustalık) ve hususi imal ve istihsal usullerini ve sayılanların dışında diğer benzer sınai mülkiyet haklarını iktisab edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir ve her nevi ayni ve şahsi tasarrufta bulunabilir,

8. Şirket amacının gerçekleştirilmesi için kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edebilir, mevcut işletmeleri devralabilir. Şirket amaç ve konusuna uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş ve kurulacak resmi ve özel gerçek ve tüzel kişilerle geçici veya sürekli işbirliği ve ortaklıklar kurabilir. Bu kuruluşlarla müşterek yatırımlar yapabilir, bu amaçlar gerekli taşınır ve taşınmazları satın alabilir ve gerektiğinde bunları satabilir.

9. Şirketin aktiviteleri ve faaliyetlerinin pazarlanması ve teknik performansını geliştirme amacıyla araştırma ve çalışmalar yapabilir ve bunlarla bağlantılı kuruluşlarla işbirliği yapabilir ve üretim ile kalitenin arttırılması amacıyla bilimsel çalışmalar ve araştırmaları destekleyebilir, bunların yapılmasını teşvik edebilir, gerekli araçları sağlayabilir ve araştırma personelini eğitebilir.

10. Şirket, ayrıca tedarikçilerden satın aldığı ya da sair suretle temin ettiği her türlü ürün ve hizmeti müşterilerine, gerçek ve tüzel üçüncü kişilere satabilir ve/veya bedeli mukabilinde hizmet olarak sunabilir.

11. Şirket yukarıda sayılan faaliyet konularına ilişkin iş ve işlemleri bizzat kendi marifetiyle yerine getirebileceği gibi kısmen veya tamamen dışarıdan hizmet alımı şeklinde gerçek ya da tüzel kişilere de gördürebilir.

 

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ

Madde 6- Şirketin sermayesi 10.000.000 TL’ dir. Bu sermaye her bir beher değeri 1.000 TL kıymetinde 10.000 adet hisseye ayrılmıştır. Bu sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir.

Pay sahibi Sermaye miktarı Sermaye oranı Payın türü
 Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San.Tic.A.Ş 9.600.000,00 %96 Nama
T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 100.000,00 %1 Nama
İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği San.ve Tic.A.Ş 100.000,00 %1 Nama
İstanbul İmar A.Ş 50.000,00 %0,5 Nama
İstanbul Çevre Yönetim San.ve Tic. A.Ş 50.000,00 %0,5 Nama
Pendik Hilal Konutları Site Yönetimi 100.000,00 %1 Nama

Sermaye taahhütlerinin ifasında ve ifa edilmeme halinde yönetim kurulunun ifayı talep usulü ile ifa edilmeme halinde uygulanacak müeyyideler hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Şirket payları namadır ve pay senetleri nama yazılıdır. Pay sahiplerinin tespitinde pay sahipleri defterine itibar olunur.

Payların nevinin dönüştürülmesi, diğer yasal koşullar da bulunmak şartıyla, esas sözleşmenin değiştirilmesi yoluyla olur.

Pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ile bu Kanun uyarınca çıkartılan ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.