OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET

 ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun   02/02/2023 tarih 2023/08  no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16/03/2023 günü Saat 14:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 12/04/2023 günü Saat 12:00’de (resmi tatil günleri dikkate alınmıştır) aynı gündem maddeleri ve aynı yerde yapılmak üzere ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI                                  YÖNETİM KURULU ÜYESİ

                                                                                              GENEL MÜDÜR

        Eren SÖNMEZ                                                                     Ethem PİŞKİN

 

 

Şirket Merkezi Adresi: Yeşilköy Mah. İstasyon Cad.

No:81 Bakırköy/İstanbul

Tel                              : 0212 663 03 03

Web                            : www.bogaziciyonetim.istanbul

BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

16/03/2023 TARİHİNDE YAPILACAK

2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
 3. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
 4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 5. TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 7. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
 10. Bağımsız Denetçi seçimi,
 11. TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
 12. Dilek, temenniler ve kapanış.

 

V E K A L E T N A M E

(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

 

BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET

 ANONİM ŞİRKETİ

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 

Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 16/03/2023 günü Saat 14:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………… ‘yı vekil tayin ediyoruz.

 

Vekilin(*) ;

 

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

 

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :