BOĞAZİÇİ YÖNETİM A.Ş. GENEL KURUL İLANI

BOĞAZİÇİ KONUT HİZMET YÖNETİM İŞLETMECİLİĞİ

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun  24 Ocak 2020 tarih 2020/8 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17 Şubat 2020 Pazartesi günü Saat 14:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 17.03.2020 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

GENEL MÜDÜR

ETHEM PİŞKİN

Şirket Merkezi Adresi:

Yeşilköy Mahallesi İstasyon Caddesi No:81 Yeşilköy/Bakırköy

Tel:   0 (212) 663 03 03

Fax:  0 (212) 487 99 50

Web:www.bogaziciyonetim.ist – www.bogaziciyonetim.istanbul

BOĞAZİÇİ KONUT HİZMET YÖNETİM İŞLETMECİLİĞİ

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

17 ŞUBAT 2020 TARİHİNDE YAPILACAK

2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 1. Açılış  ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
 3. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 4. TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 6. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının  tespiti,
 9. 2020 Yılı bağımsız denetçinin seçimi
 10. TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
 11. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

BOĞAZİÇİ KONUT HİZMET YÖNETİM İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KAŞKANLIĞI’NA

Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletmeciliği ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 17 Şubat 2020 Pazartesi günü Saat: 14:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………………………………………………………………………………….’yı vekil tayin ediyoruz.

Vekilin (*)

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası

VEKALETNAME

BOĞAZİÇİ KONUT HİZMET YÖNETİM İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KAŞKANLIĞI’NA

Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletmeciliği ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 17 Şubat 2020 Pazartesi günü Saat: 14:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………………………………………………………………………………….’yı vekil tayin ediyoruz.

Vekilin (*)

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası