KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KAMERA KAYITLARI AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

KAMERA KAYITLARI AYDINLATMA METNİ

 

 1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla “Yeşilköy Mahallesi İstasyon Caddesi No:81 Yeşilköy Bakırköy/İstanbul” adresinde yer alan Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ  (“Boğaziçi Yönetim” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde; Şirket merkezi içinde ve dışında güvenliğin sağlanması ve ayrıca Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amacı doğrultusunda işlenebilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde; kamera kaydı hizmeti aldığımız tedarikçimize ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına talep doğrultusunda aktarılabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla fiziki ortamda bulunan kapalı devre kameralar ile görüntü elde edilmesi yolu ile, “İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması” hukuki sebebine dayanarak tamamen otomatik yolla elektronik ortamda işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

İlgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarını aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.bogaziciyonetim.istanbul internet sitemizde yayınlanan Başvuru Formunu doldurup imzalayarak Şirket’e şirketimizin “Yeşilköy Mahallesi İstasyon Caddesi No:81 Yeşilköy Bakırköy/İstanbul” adresine posta yoluyla veya kvkkbasvuru@bogaziciyonetim.istanbul e-posta adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir