ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Boğaziçi Yönetim AŞ olarak, sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak, iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek kayıpları önlemek işimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu doğrultuda Boğaziçi Yönetim AŞ bünyesinde çevre ve iş güvenliğine yönelik kanun, yönetmelik ve tüzüklere, AB direktiflerine ve diğer gerekliliklerine sadık kalarak “Çevre Yönetim Sistemi” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” standartlarına uygun yönetim sistemlerini oluşturur ve sürekli iyileştirme ile destekleyerek güçlendirir.

Alt yüklenicilerine de kanunların öngördüğü hükümleri, ISO 14001 ve ISO 45001 standartlarını, yöntem ve ilkelerini aynı disiplin ve anlayışla uygulatır.

Boğaziçi Yönetim AS ; yürüttüğü tüm faaliyetlerde çevrenin korunmasını, sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını, en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini Çevre ve İSG ile ilgili yasalara tam uyum sağlamayı, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile güvenli çalışma ortamları yaratmayı Çevre ve İSG Politikasının temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde;

 1. Çevre ve İSG ile ilgili tüm mevzuatları ve yasal yükümlülükleri, tesislerimizin Çevre ve İSG doğrultusundaki kuralları ile diğer şartları yerine getirmeyi,
 2. Doğal kaynakların korunması için hammadde ve enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmayı, ürettiği ürün teknolojisinde sürekli gelişmeyi sağlamayı,
 3. Tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini tespit ederek, oluşan atıkların mümkün olduğunca geri kazanımını, geri kazanımının mümkün olmadığı durumlarda, minimize edilmesini ve bu atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamayı,
 4. Teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve kontrol altında tutmak için sürekli iyileştirmeler yapmayı,
 5. Çalışanlarımızda çevre bilincini oluşturmak ve bireysel sorumluluk kazandırmak için çalışanlarımıza sürekli eğitimler vermeyi,
 6. Tesislerimiz, tedarikçilerimiz, resmi kurumlar ve aynı çevreyi paylaştığımız paydaşlarımız ile işbirliği yaparak çevre performansımızı arttırmayı,
 7. İş kazası ve meslek hastalığı riskini azaltacak şekilde (Özel politika gerektiren grupların iş yaşamındaki sağlık ve güvenlik risklerini de analiz ederek) tüm çalışanlar için ergonomik ve sağlıklı iş ortamları sağlamayı,
 8. Çevre ve İSG hedefleri için bir çerçeve oluşturmayı ve uygulamayı,
 9. Tehlikeyi ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini azaltmayı,
 10. Çalışanlarda çevre ve iş sağlığı – güvenliği bilincini geliştirmek için eğitimler vermeyi,
 11. Çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerin tüm İSG süreçlerine katılmalarını sağlamayı,
 12. Çevre ve İSG hedeflerimize ulaşmak amacıyla çalışanlarımızda, tesislerimizde ve tedarikçilerimizde Çevre ve İSG bilincinin oluşmasını ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
 13. İç ve dış hususlarda stratejik amaçlarımıza ulaşmak için risk ve fırsatları ele alarak çalışanların sağlıkları ve güvenlikleri için uygun ortamı oluşturmayı, çevre dostu, kullanım kolaylığı ve güvenliğini sağlayan ulusal ve uluslararası sağlık standartlarına uygun ve kaliteli hizmetler vermeyi,
 14. Paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,
 15. Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla, çalışma şartlarında ve ortamında sürekli iyileştirici faaliyetler yapmayı, tehlikelerin ortadan kaldırılması için İSG risklerini azaltarak sürekli kontrol altında tutmayı,
 16. Çevre ve İSG yönetim sistemi ve de performansının sürekli iyileştirilmesi amacıyla, çalışanların danışma ve katılımını sağlayarak, kurum Çevre ve İSG kültürümüzü geliştirmeyi;

Çevre ve İSG Politikası olarak benimser ve taahhüt eder.

Merve ÖZTOPALOĞLU
Genel Müdür