İŞ GÜVENLİĞİNDE KİMYASAL GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ YERİ

İŞ GÜVENLİĞİNDE KİMYASAL GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ YERİ

Güvenlik Bilgi Formu Nedir?

Malzeme Güvenlik Bilgi formu(MSDS), yeni adıyla Güvenlik Bilgi Formu(SDS), kimyasalların kullanım ve depolanması sırasında meydana gelebilecek sağlık ve güvenlik açısından risk oluşturabilecek durumları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için hazırlanan bilgilendirme dokümanıdır. Güvenlik Bilgi Formu, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile ilkyardım yöntemleri hakkında detaylı bilgi içermelidir.

Bu bültenimizde, kimyasallarla çalışmalarda iş güvenliğine önemli katkı sağlayan Güvenlik Bilgi Formlarından (GBF-SDS) bahsetmek istiyoruz.

-Kimyasal maddelerle çalışmalarda, işçilerin bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve tehlikelerinden korumak için gerekli tüm önlemler alınmalıdır.

– İşyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin ilgili madde ve bendine uygun şekilde, risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

– Çalışanlar kimyasal maddelerin tehlikeleri ve bu tehlikelere karşı alınması gereken önlemler ile ilgili bilgi ve eğitim almalıdır. Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan güvenlik bilgi formlarıyla kimyasallar hakkında eğitim almalıdır. Güvenlik Bilgi Formlarının işyerlerinde Türkçe olarak bulundurulması yasal bir zorunluluktur.

SDS’lerde bulunması gereken başlıklar nelerdir?

• Madde / Müstahzar ve Üreticinin Kısa Tanıtımı
• Kimyasal Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi
• Kimyasalın Tehlikelerinin Tanıtımı
• İlkyardım Bilgileri ve Önlemleri
• Yangınla Mücadele Bilgileri ve Önlemleri
• Kaza Sonucu Yayılmaya Karsı Önlemler
• Kullanım/Elleçleme ve Depolama Özellikleri
• Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Korunma Bilgileri
• Maddenin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
• Maddenin Kimyasal Kararlılığı ve Reaktivitesi
• Toksikolojik Bilgi
• Ekolojik Bilgi
• Bertaraf Bilgileri
• Taşımacılık Bilgileri
• Yasal Mevzuat Bilgileri
• Diğer Bilgiler