Kurumsal Çalışma İlkelerimiz

Kuruluşumuz;

• Karar alma süreçlerine çalışanların katılımını destekleyecek mekanizmaları oluşturmayı ve geliştirmeyi,
• Birimler arasındaki koordinasyonu geliştirecek işbirlikçi çalışma ortamını oluşturmayı,
• Alınacak kararları destekleyecek her türlü bilgi paylaşımını zamanında, açık ve şeffaf bir şekilde yapmayı,
• Çalışanların ve yöneticilerin bilgi, beceri ve tecrübelerinden faydalanarak hayat boyu öğrenmeyi desteklemeyi,
• Yatay ve dikey olarak kurum içi iletişimde açık, katılımcı ve işbirlikçi mekanizmaların oluşturulması ve geliştirilmesini sağlamayı,
• Hizmetlerin sunumunda ve geliştirilmesinde paydaşları ile katılımı destekleyici ilişkiler kurmayı,
• Kurum içinden ve dışından gelecek her türlü değişim/gelişim önerisini kabul edip değerlendirecek mekanizmaları oluşturmayı ve korumayı,
• Kurumun her kademesinden gelecek katılım ile devamlılığı sağlayacak stratejiler belirlemeyi ve takip etmeyi,
• Çalışanların motivasyonunu ve gelişimini destekleyecek ödül ve ceza sistemlerini desteklemeyi kabul ve taahhüt eder.

Buna bağlı olarak şirketimizin personel politikası Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürlük Üst Yönetimi tarafından tespit ve tayin olunur. Diğer bölüm yöneticilerinin politikayla ilgili uygulama ve uygulamadan kaynaklanan sorunların çözümü ve iyileştirmeler için tavsiye sorumluluğu mevcuttur.
Organizasyonun her düzeyindeki kadrolarda mümkün olan en kalifiye, yetenekli ve verimli personeli bulundurmak şirketin amacıdır. Bununla beraber temel çalışma prensiplerimiz aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
1. Personel istihdamında niteliğe ve liyakata özen göstermek,
2. Personelin en yüksek verimlilikle çalışmasını sağlamak,
3. Personelin “önce insan” olduğu gerçeğinden hiçbir zaman vazgeçmemek, kişilik haklarına riayet etmek,
4. İnsan ilişkileri açısından farklılık ve ayrımcılık gözetmemek,
5. Göreve uygun personel almak ve tüm personele yetenekleri ve görevlerine uygun gelişme programları uygulamak,
6. Boş kadrolara öncelikle kurum içi atama yapabilmenin çabalarını göstermek,
7. Tüm birimler arasında etkin bir koordinasyon sağlamak ve ekip ruhu bilincini oluşturmak,
8. Çalışanlara adil, dürüst ve ekonomik şartlara uygun; performansı ve iş disiplinini göz önünde bulunduran, insana yakışır bir hayat standardı sürmesini temin edecek bir ücret yönetim sistemi kurmak,
9. Kurum kültürüne, şirket imajına, prensiplerine, disiplin kurallarına, çalışma koşullarına uyum göstermeyenleri disiplin mekanizması içerisinde kazanmaya çalışmak personel politikamızın diğer esaslarını içermektedir. Boğaziçi Yönetim AŞ ve çalışanları olarak ilkelerimiz ise şu şekildedir:

A. AHLAKİ ve İNSANİ DEĞERLERİMİZE DAYALI İLKELERİMİZ:
1. Şirketimizde çalışan tüm arkadaşlarımıza saygı gösterir ve değer veririz,
2. İş ilişkilerimizde çalışma arkadaşlarımıza duygusal değil, akılcı, iyi niyetli, dürüst ve adil davranırız,
3. Boğaziçi Yönetim AŞ tarafından belirlenen amaç ve hedefleri bilir, anlar, inanır, bu hedef doğrultusunda çalışırız,
4. Boğaziçi Yönetim AŞ’ nin bize sağlamış olduğu olanakları ve varlıkları, kendimizi ve kurumumuzu geliştirmek için kullanırız,
5. Boğaziçi Yönetim AŞ’ nin koymuş olduğu kurallara harfiyen riayet ederiz,
6. İlişkilerimizi güven esası üzerine kurar, görevimizi yerine getirirken, iş ahlakı ilkelerini göz önünde tutar, verilen sorumlulukların önemini kavrayarak yerine getiririz,
7. Ketumiyete dikkat eder, görevimizle ilgili olan, ancak açıklanmasında sakınca görülen bilgileri saklar, paylaşmayız. Bu durum, çalışanın iş ilişkisinin sona ermesinden sonra dahi devam eder,
8. Boğaziçi Yönetim AŞ’ yi zor duruma sokacak, yasalara uymayan, saygınlığını zedeleyecek her türlü faaliyetten kaçınırız,
9. Yazılı izin almadıkça Boğaziçi Yönetim AŞ ile ilgili olarak basın ve yayın kuruluşlarına demeç ve bilgi vermeyiz,
10. Kendimiz veya yakın aile bireylerimiz olarak Boğaziçi Yönetim AŞ’ nin rakibi olan ve rakipleriyle bağlantısı bulunan kuruluşlarla, tedarikçilerle ve müşterileriyle mülkiyet ve menfaat ilişkisine girmeyiz.

B. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE DAYALI İLKELERİMİZ:
1. Hizmet verdiğimiz tüm iç ve dış müşterilerin memnuniyetini sağlamayı hedefleriz,
2. Boğaziçi Yönetim AŞ’ nin koymuş olduğu amaç ve hedef doğrultusunda sorumlulukları üstlenir ve sorumluluğumuzun bilincinde hareket ederiz,
3. İşimiz ile ilgili her türlü değişiklikleri ve gelişmeleri takip ederek uygulamaktan, öğrendiklerimizi işimize yansıtmaktan ve müşterilerimizi mutlu etmekten sorumluyuz,
4. Sadece yaptığımız işten değil, Boğaziçi Yönetim AŞ’ de yapılan tüm işlerden sorumlu olduğumuzu bilir ve bu bilinçle işimize yaklaşırız.

C. SÜREKLİ GELİŞMEYE DAYALI İLKELERİMİZ:
1. Yenilikten ve değişimden korkmayız, çünkü yenilik ve değişimin bizi geliştirdiğine inanır, bu nedenle değişimi bizzat yönlendiririz,
2. “Nasıl daha iyi oluruz?” sorusunu daima kendimize sorar, araştırır ve uygularız,
3. Eleştirilere açık oluruz, biliriz ki eleştiriler gelişmeye açılan kapılardan birisidir,
4. Güçlü ve zayıf yanlarımızı bilir, bunlardan ürkmeyiz. Bunların bizim için bir gelişim fırsatı olduğu bilincini taşırız,
5. Kişisel yetkinliklerimizi arttırmak için, destek ve öneri istemekten, uygulamaktan kaçınmayız. Çünkü birimizin başarısı hepimizin başarısıdır,
6. Boğaziçi Yönetim AŞ’ nin bizim için düzenlemiş olduğu eğitimlere özveri ile katılır, edindiğimiz bilgileri işlerimizde kullanmaya özen gösteririz.

Merve ÖZTOPALOĞLU
Genel Müdür