MESLEK HASTALIKLARININ NEDENLERİ VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

MESLEK HASTALIKLARININ NEDENLERİ VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

Meslek Hastalığı Nedir?

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

Meslek Hastalıkları Sınıflandırması

Bir hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilebilmesi için hastalık ve meslek arasında nedensellik bağının bulunması gerekmektedir. Meslek hastalıklarının tipleri ve sınıflandırılması nedensellik bağının kurulmasına ve hastalığın işin yürütüm şartlarından kaynaklı olup olmadığının anlaşılmasına yardımcı olması açısından önem taşımaktadır.

Türkiye’de Meslek Hastalıkları Sınıflandırması

Türkiye’de meslek hastalıkları Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre aşağıda belirtilmiştir.


Meslek Hastalığı Tanısı Konulması İçin Gerekenler

• Kişinin SGK’lı olması,
• Hastalıkla çalışmanın veya çalışma ortamının arasında zorunlu nedensellik bağı olması,
• Hastalığın;
− Meslek hastalığı listesinde yer alması,
− Kişinin ilgili hastalık maruziyet değerinin üstünde maruziyeti olması,
− Hastalığın yükümlülük süresi içinde çıkması,
− Meslek hastalığının yetkili hastanelerde hekim raporuyla belirlenmesi,
• Kurum Sağlık Kurulu tarafından onaylanması,
− Aynı şartlar altında deneysel olarak meydana getirilebilen hastalıklar olması

Hangi Hastalıklar Meslek Hastalığıdır?

Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı Meslek Hastalıkları Listesine göre tespit ve tayin edilir. Bir hastalığın Meslek Hastalığı sayılabilmesi için o hastalığın yükümlülük süresi içerisinde meydana gelmiş olması gerekmektedir.

  • Yükümlülük Süresi; Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi ifade eder.
  • Bazı durumlarda ise hastalığın meslek hastalığı olduğunun tespiti için kişinin o işte belirli bir süre hastalık yapıcı etkenlere maruz kalması gerekmektedir.
  • Maruziyet Süresi; Sigorta mevzuatının bir hastalığı meslek hastalığı olarak kabul etmesi için gerekli olan asgari etkilenme süresini ifade eder.

Meslek Hastalığı Tespiti Sonrası Neler Yapılmalı?

• SGK’ya 3 iş günü içerisinde işveren tarafından bildirimde bulunulmalıdır.

• İş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu İş güvenliği uzmanına, işyeri hekimine bilgi verilmeli,
• İşverene ve çalışanlara meslek hastalığı ve nedenleri ile ilgili bilgilendirmede bulunulmalı,

Meslek Hastalığını Önleme Yöntemleri

Meslek hastalığının en önemli özelliği yüzde yüz önlenebilir olmasıdır. Kontrol yöntemleri doğru şekilde uygulandığında ve gerekli risk yönetimi çalışmaları yapıldığında işletmelerde meslek hastalıklarının önüne geçilebilecektir. Bu çalışmaların şekline; meslek hastalığına neden olan zararlı maddeler ve etkenler, bunların yapısı, vücuda giriş yolları, çalışma ortamındaki konsantrasyonu ve maruziyet süresine bağlı olarak kar   ar verilmelidir.

Meslek hastalığı risk yönetimi süresince işyeri çalışma koşulları, kullanılan kimyasallar, çevresel etkiler, fiziksel etkiler ve biyolojik etkiler nedeniyle oluşabilecek meslek hastalıkları belirlenmelidir. Risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan risk değerinin kabul edilebilir olup olmadığına karar verilmeli ve risk değerleri doğrultusunda gerekli kontrol önlemleri seçilmelidir.