Müşteri Aydınlatma Metni

 1. Amaç

Veri sorumlusu olan Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. AŞ (Boğaziçi Yönetim), gerçek kişi müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Şirketimizin gerçek kişi müşterisi olmanız sebebiyle, Şirketimize fiziki başvuru, web sitesi, mobil uygulamalar vb. yollarla bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan elde edilen kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

 • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

Aydınlatma Metni ile Boğaziçi Yönetim tarafından yürütülen faaliyetlerin, KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

 1. Gerçek Kişi Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde, tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

Kişisel verileriniz gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile, kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar aracılığıyla toplamaktadır.

Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, müşterilere ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

Veri Kategorisi Açıklama
Kimlik Verisi Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı sureti gibi belgeler, yabancı kimlik no, pasaport no ile imza/paraf bilgisi.
İletişim Verisi Telefon numarası, faks, açık adres bilgisi, ülke, şehir, e-posta adresi (dâhili numarası ve kurumsal e-posta adresi dâhil).
Müşteri İşlem Verisi Ürün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler, müşteri numarası, sözleşme numaraları, işlem tarihi, hesap numarası, ürün bilgileri, müşteri memnuniyet bilgileri gibi bilgiler.
Müşteri Finans Verileri Ürün ve hizmet kullanımına/alımına yönelik tutulan sipariş, ödeme ve finans bilgileri. (banka adı, banka hesabı vb. gibi bilgiler)
Mesleki Deneyim Verisi Meslek
Fiziksel Mekân Güvenlik Verisi Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.
Diğer Veriler Araç plaka bilgileri, faturaya ait bilgiler, kredi bilgileri, vergi numarası, vergi dairesi, işlem türü, faaliyet konusu, meslek, anket verileri, analiz ve raporlara ait bilgiler vb.
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.

 • Sözleşmenin kurulması, ifası, Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması amacıyla ve bununla sınırlı kalmamak üzere, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla;
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi için müşteri ilişkileri yönetimi sisteminin kullanılması,
 • Gelen çağrıların toplanması ve müşterilere hizmet verilmesi,
 • Müşteri bilgi değişikliklerinin bildirilmesi ve takibinin yapılması,
 • Müşteri bilgilerinin kaydının ve takibinin yapılması,
 • Müşteri görüşme ve tekliflerinin takibinin yapılması,
 • Müşteri hesaplarının kayıt altına alınması,
 • Müşteri iletişiminin gerçekleştirilmesi ve takibinin yapılması,
 • Müşteri satış raporlarının takibinin yapılması,
 • Müşteri şikâyetlerinin kayıt altına alınması, takibi ve sonuçlandırılmasının yapılması,
 • Müşteri taleplerinin kaydedilmesi ve takibinin yapılması,
 • Müşteri ziyaretlerinin takibinin yapılması,
 • Müşteriden iletişim için izin alınması,
 • Müşterilere bilgi mesajlarının gönderilmesi,
 • İlgili mevzuat kapsamındaki tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla verileriniz işlenmektedir.
 1. Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, gerçek veya tüzel üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Şirketimiz tarafından İletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, gelen çağrıların toplanması ve müşterilere hizmet verilmesi, müşteri bilgi değişikliklerinin bildiriminin ve takibinin yapılması, müşteri şikâyetlerinin takibinin yapılması, müşteri taleplerinin kaydının ve takibinin yapılması ve taraflar arasında akdedilecek sözleşmede yer alan her türlü yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla; ,Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yukarıda sayılan mevzuatla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve hizmet sözleşmesi gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla; veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden mevcut şirket çalışanları, hukuk danışmanları, denetçileri, başta anket şirketleri olmak üzere iş ortakları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları ile iştirak şirketleri, diğer bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlar, yurt içi ve yurt dışında yerleşik üçüncü kişilerle yalnızca ihtiyaç durumunda, gerekli ölçüde ve mevzuatın izin verdiği sınırlar dâhilinde paylaşılacaktır.

 1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine bildirecektir.

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu kanun dayanak alınarak oluşturulan ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

 1. Müşterinin Sahip Olduğu Haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun kapsamındaki başvurularınızı ve taleplerinizi,  https://www.bogaziciyonetim.istanbul/ web adresinde bulunan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu doldurarak;

 • Yeşilköy Mahallesi, İstasyon Cad. No:81, 34149 Bakırköy/İSTANBUL adresine noter kanalıyla gönderilecek ihtarname yoluyla,
 • bogaziciyonetim@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik postayla (KEP) iletebilirsiniz.

Detaylı bilgi için “ Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamız” a göz atabilirsiniz.

BOĞAZİÇİ YÖNETİM, başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Boğaziçi Yönetim tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, metnin son hali internet sitesinde paylaşılacaktır.

Aydınlatma Metni ’nin en güncel haline https://www.bogaziciyonetim.istanbul/ linkinden ulaşabilirsiniz.