BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 28/08/2023 tarih 2023/52 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 27/09/2023 günü Saat 10:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 19/10/2023 günü Saat 10:30’de (resmi tatil günleri dikkate alınmıştır) aynı gündem maddeleri ve aynı yerde yapılmak üzere ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI                               YÖNETİM KURULU ÜYESİ
                                                                                                      GENEL MÜDÜR
Eren SÖNMEZ                                                                   Merve ÖZTOPALOĞLU KÜÇÜKEL

Şirket Merkezi Adresi: Yeşilköy Mah. İstasyon Cad.
No:81 Bakırköy/İstanbul
Tel : 0212 663 03 03
Web : www.bogaziciyonetim.istanbul

BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
27/09/2023 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
3- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,
4- Dilek, temenniler ve kapanış.

V E K A L E T N A M E
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 27/09/2023 günü Saat 10:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………… ‘yı vekil tayin ediyoruz.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :