OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 09/09/2022 tarih 2022/105 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 7 Ekim 2022 Cuma günü Saat 14:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 26 Ekim Çarşamba günü saat 14:00 tarihine (aynı gündem maddeleri ve aynı yerde yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

    YÖNETİM KURULU BAŞKANI                          YÖNETİM KURULU ÜYESİ GENEL MÜDÜR 

Eren SÖNMEZ                                                               Ethem PİŞKİN

Şirket Merkezi Adresi: Yeşilköy Mah. İstasyon Cad.
No:81 Bakırköy/İstanbul
Tel : 0212 663 03 03
Web : www.bogaziciyonetim.istanbul

BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
07/10/2022 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2-.TTK m.363/1 hükmü uyarınca faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

3- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,

4- Dilek, temenniler ve kapanış.

V E K A L E T N A M E
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)
BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 7 Ekim 2022 Cuma günü Saat 14:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………. ‘yı vekil tayin ediyoruz.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :